Werkwijze bij professioneel mentorschap

Hierbij geef ik u meer informatie over de werkwijze mentorschap, de aanmeldingsprocedure, de samenwerking met een bewindvoerder en over wanneer mentorschap stopt.
Het is raadzaam om deze informatie ook met uw hulpverleners te delen. Zo weten zij ook wat er van een mentor wel en niet verwacht mag worden.
Samengevat is een mentor een regievoerder over uw immateriële zaken. Dit zijn alle zaken die niet gaan over geld en wel betrekking hebben op behandeling, begeleiding, verzorging en verpleging. Een mentor is geen hulpverlener en werkt onafhankelijk.

Aanmeldingsprocedure
Wanneer u interesse heeft om cliënt te worden van  Mentorschap Oost Nederland dan  zal er gestart worden met een intakegesprek. In het intakegesprek wordt besproken welke wederzijdse verwachtingen er zijn en wordt er aan het einde van het gesprek gekeken of er een klik is tussen ons.
U als cliënt en ik als mentor moeten beiden bereid zijn om met elkaar te werken. Wanneer er sprake is van mentorschap zal besloten moeten worden wie de aanvraag bij de kantonrechter indient. Dit kunt u zelf doen, uw eventuele huidige hulpverleningsinstantie of Mentorschap Oost Nederland . Het verzoek tot instelling mentorschap moet dan zo snel mogelijk ingediend worden bij de rechter. Wanneer er door de rechter een beschikking uitgesproken wordt voor de bewindvoering of mentorschap, dan is de uitspraak in principe voor het leven. Vanaf 1 januari 2014 is er gesteld dat om de vijf jaar een evaluatie plaats moet vinden of mentorschap nodig blijft.

Toewijzing mentor
Als de beschikking afgegeven is door de rechter, dan start u de samenwerking met Mentorschap Oost Nederland.

Taken van de mentor
Door het aangaan van een samenwerking met u als cliënt, verplicht Mentorschap Oost Nederland zich tot het uitvoeren van bijbehorende taken. De taken zijn staan beschreven bij het kopje voor wie is Mentorschap/taken mentor.

Taken van de cliënt
Tijdens de samenwerking heeft Mentorschap Oost Nederland voor het mentorschap inzet en informatieverstrekking nodig van u als cliënt.

Beëindiging van de samenwerking
Het beëindigen van het mentorschap moet voorgelegd worden aan de kantonrechter. Dit kunt u zelf doen door een brief te schrijven aan de kantonrechter. Als u een andere mentor wilt dan moet dit tevens onderbouwd voorgelegd worden aan de rechter.
De samenwerking kan eindigen als er curatele over u wordt uitgesproken.
De samenwerking eindigt ook bij een overlijden. De taken en verantwoordelijkheden van de mentor stoppen per direct. De mentor kan en mag na overlijden niet meer helpen om zaken te organiseren of af te handelen. Daarom moeten belangrijke taken na overlijden vooraf goed worden vastgelegd. Bijvoorbeeld als het gaat om de begrafenis of crematie, rondom de woning of de hulp die verleend is door een zorgaanbieder.