Klachtenregelement

Klachtenprocedure

De mogelijkheid bestaat om een klacht in te dien als u ontevreden bent over de dienstverlening of behandeling van Mentorschap Oost Nederland. U kan uw klacht schriftelijk kenbaar maken aan de mentor  van Mentorschap Oost Nederland. U kunt hiervoor gebruik maken van een klachtenformulier. Deze heeft u ontvangen in het informatiepakket.

De mentor kan u telefonisch hierover benaderen en is tevens verplicht om schriftelijk te reageren. Mocht u niet tevreden zijn over het antwoord van de mentor,  dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de branchevereniging NBPM( Nederlandse Vereniging voor Professionele Mentoren). Op de website van de NBPM vindt u meer informatie over het klachten reglement. De gegevens van NBPM vindt u hieronder.

Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers
info@nbpm.nl
https://www.nbpm.nl
Algemene bepalingen: 

Artikel 1 

Organisatie : Mentorschap Oost Nederland Dossierbehandelaar : De voor het betreffende cliëntendossier verantwoordelijk curator, bewindvoerder of mentor 

Brancheorganisatie : NBPM, Vereniging wettelijke vertegenwoordigers 

Cliënt : Degene op wie een of meer beschermingsmaatregelen van toepassing zijn 

Klachtgerechtigde : Cliënt van de organisatie alsmede degene die gerechtigd is de maatregelen van curatele, beschermingsbewind of mentorschap voor een cliënt van de organisatie te verzoeken als bedoeld in resp. artikel 379, eerste en tweede lid, artikel 432, eerste ben tweede lid en artikel 451, eerste en tweede lid van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 

Bezwaar : Een schriftelijke ter kennis van de organisatie gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie 

Klacht : Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie 

Klager : Klachtgerechtigde die bezwaar heeft gemaakt of een klacht heeft ingediend .

Artikel 2: Klachten en bezwaren kunnen mondeling en schriftelijk worden ingediend. Als een klacht of bezwaar schriftelijk wordt ingediend dan moet de klacht worden ondertekend en tenminste het volgende bevatten: Naam en adres van de klager; De datum van melding van het bezwaar of de klacht; Een omschrijving van het bezwaar of de klacht. Indien de klager minderjarig of onder curatele is gesteld, moet de klacht worden ondertekend door de met het gezag beklede ouder, voogd of curator. Bezwaren 

Artikel 3: Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de dossierbehandelaar die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de klager op te lossen. Lukt dat niet, dan tracht de dossierbehandelaar, via nader overleg met de klager, het bezwaar alsnog in der minne te schikken. De klager ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de dossierbehandelaar is afgedaan. Is de klager niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.  

Artikel 4: Klachten kunnen mondeling en schriftelijk worden ingediend. Als een klacht schriftelijk wordt ingediend dan moet de klacht worden ondertekend en tenminste het volgende bevatten: Naam, adres en woonplaats van de klager; De dagtekening; Een omschrijving van datgene waartegen de klacht gericht is. 

Artikel 5: Klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, behandeld door de dossierbehandelaar. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de klager en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de klager. Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht bij de dossierbehandelaar geen oplossing is bereikt, wordt de klager door de dossierbehandelaar schriftelijk ervan op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de brancheorganisatie of aan de toezichthoudende kantonrechter. 

Artikel 6: Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt indien: De klager zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend; De klacht anoniem is; 

Artikel 7: Alle bezwaren en klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan klager worden gevraagd 

Artikel 8: De organisatie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening bij van de klacht en van de afdoening daarvan. 

Artikel 9: Deze regeling treedt in werking op 24 november 2016 en geldt voor onbepaalde tijd. Zutphen, 24 november 2016